top of page

Protokoll och stadgar

29012019-29012019-DSC08905.jpg

Stadgar
 

§ 1

Ändamål
 

Fjällsäkerhetskommittén

- är en fri och självständig organisation som på ideell grund arbetar för att sprida kunskap om de speciella förhållanden som råder i fjällvärlden, så att människor som vill vistas där kan göra detta på ett säkert sätt och kunna njuta av sin vistelse där
 
- skall utveckla, stimulera, stödja och samordna fjällsäkerhetsarbetet inom sitt verksamhetsområde

 

- skall verka för att öka människors intresse för att utveckla sin kunskap om hur man skall på bästa sätt vistas i fjällvärlden.


§ 2.

Medlemskap
 

Fjällsäkerhetskommittén består av företrädare för i första hand kommunen, näringslivet, polisen och fjällräddarna samt organisationer med engagemang och intresse för fjällsäkerheten.

Medlem inväljs av styrelsen och Länsstyrelsen.
Adjungerande kan inväljas av styrelsen.


§ 3

Beslutande instanser

Fjällsäkerhetskommitténs beslutande instanser är årsmöte, extra årsmöte och styrelse.

 

§ 4

Årsmöte
 

Högsta beslutande instans är årsmötet. Ordinarie årsmöte skall hållas innan 15:e december. Kallelse skall vara skriftlig och sändas ut senast två veckor före årsmötet.

Fråga som medlem önskar få behandlad vid årsmötet skall vara inlämnad till styrelsen senast två veckor före årsmötet.

Vid årsmötet skall följande ärenden behandlas:

1.  Fastställande av röstlängd
2.  Fråga om årsmötet är utlyst enligt stadgarna
3.  Val av ordförande för årsmötet
4.  Val av sekreterare för årsmötet
5.  Val av två personer att tillsammans med ordföranden justera protokollet
6.  Styrelsens verksamhetsberättelse och revisorernas berättelse
7.  Fatställande av resultat- och balansräkning
8.  Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
9.  Fastställande av årsavgifter
10.  Beslut om inriktning av verksamheten under det kommande verksamhetsåret
11.  Frågor som hänskjutits till årsmötet i behörig ordning
12.  Fastställande av antalet styrelseledamöter
13.  Val av ordförande i styrelsen
14.  Val av övriga ledamöter och suppleanter
15.  Val av eventuella ombud
16.  Val av en revisor och en revisorssuppleant för ett år *)
17.  Val av valberedning

Vid årsmötet förs protokoll som skickas ut till medlemmarna, styrelsens ledamöter och revisorerna.

 

*) Punkt 16 reviderad enl. årsmötesbeslut 2007 p.11 samt 2008 p.12 och 12a

§ 5

Extra årsmöte
 

Extra årsmöte hålls då styrelsen beslutar det eller om minst en tredjedel av medlemmarna begär det.

Vid extra årsmöte behandlas bara de frågor som angetts i kallelsen.

Kallelse till extra årsmöte sker på samma sätt som till ordinarie årsmöte.


§ 6

Rösträtt vid årsmöte och i styrelsen
 

Vid omröstning har varje medlem en röst. Frågor avgörs med enkel majoritet och vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst utom vid personval, då lotten avgör.

All röstning sker öppet om inte sluten omröstning begärs.


§ 7

Styrelse
 

Fjällsäkerhetskommitténs verksamhet leds av en styrelse bestående av minst 5 och högst 7 ledamöter.

Ordförande väljs på ett år och övriga ledamöter och suppleanter väljs växelvis för en tid av två år.

Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och kassör och kan också inom sig utse ett arbetsutskott.

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller då minst en av ledamöterna begär det hos ordföranden.

Styrelsen är beslutsmässig, då minst halva antalet ledamöter är närvarande.

Styrelsen skall utarbeta verksamhetsplan och budget samt i övrigt besluta om verksamhetens bedrivande. (Detta är kopplat till alternativet till p.10 på årsmötesdagordningen).

Vid styrelsens sammanträden föres protokoll.


§ 8

Revisor
 

Revisor och ersättare utses av årsmötet för att granska räkenskaper och förvaltning.

 

§ 9

Valberedning
 

Årsmötet utser en valberedning för att förbereda stadgeenliga val till nästa årsmöte.

 

§ 10

Räkenskaper
 

Räkenskapsåret omfattar tiden f o m den 1 juli t o m den 30 juni. Räkenskaperna skall vara avslutade och överlämnade till revisorerna senast fyra veckor före årsmötet.


§ 11

Ekonomisk förvaltning
 

Styrelsen skall upprätta verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkning och senast fyra veckor före årsmötet överlämna dessa och övriga erforderliga handlingar till revisorerna.


§ 12

Stadgeändring
 

För stadgeändring krävs beslut av två på varandra följande årsmöten, av vilka ett måste vara ordinarie.


§ 13

Upplösning

Beslut om upplösning kan fattas endast på förslag av styrelsen och skall anges i kallelsen till årsmötet.
För upplösning av Fjällsäkerhetskommittén krävs beslut av två på varandra följande årsmöten, varav minst ett måste vara ordinarie och det andra kan vara extra årsmöte.
Behållna tillgångar skall tillfalla annan allmännyttig lokal sammanslutning eller organisation enligt årsmötets beslut för att användas till fortsatt främjande av föreningens ändamål eller liknande.

bottom of page